De Colección Mutis
Saltar a: navegación, buscar

Manuscrito 2919 BPRM/fol 67v

fol 67r << Anterior   | Manuscrito 2919 BPRM |   Siguiente >> fol 68r

Trascripción

10[32]

che vguâba ñâ'bô' ña'nde yo aî hu-
pĩpé. Hae rômbĩ cheguetébo añémêé'
ndébe chemârân eỹ ndébe gui tecó
potábo. Chepỹtỹbô' epê cheyâra taicó
îme añâng ñêmboarai tábâmô
coĩte. Tachembo pooî îme morô a-
ângaí pĩpe. Taicó qui che nde rem-
bia pîa râ'mâ'mô yepí. Hae có che[-]
rê'mî' quâ bêé ndêbe emboaye vcá
chêbe, nde graçia[1] pĩpê emômgĩ-
bo oheângâ, chemanô' ré tachere
rahá, ĩbápe nderecháca pỹreỹ.
Amen Jesus.


fol 67r << Anterior   | Manuscrito 2919 BPRM |   Siguiente >> fol 68r

Referencias

  1. Creemos que es "gracia".